ภาพรวม
เอส แอนด์ พี ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด 'คุณภาพ คุณค่า คุณธรรม' โดยมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการเติบโตของสังคมและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ของแบรนด์ "To be the Most Trusted Brand of Thai Restaurant and Bakery" เพื่อเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ตลอดจนได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้น ลูกค้า และคู่ค้าเสมอมา

เรามุ่งมั่นพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง ด้วยการกำหนดนโยบายการทำงาน เป้าหมายองค์กร และปลูกฝังค่านิยมองค์กร ภายใต้แนวคิด "สร้างสรรค์ความดี มุ่งสร้างความยั่งยืน" โดยคำนึงถึงผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบอย่างรอบด้านในทัศนะของบริษัท และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนั้น แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนจึงถูกระบุเป็นประเด็นสำคัญในกลยุทธ์ทางธุรกิจ และ การดำเนินงานอย่างยั่งยืนของทั้งองค์กร ตลอดจนมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ตามแนวคิด "Strengthen the Core and Create the Next" เพื่อให้เอส แอนด์ พีเติบโตอย่างมั่นคง และสามารถช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศไปพร้อมกัน ตามคำมั่นสัญญาของบริษัทที่ว่า "Healthier Family, Happier World"

สารจากประธานเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร
อ่านเพิ่มเติม
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและผลการดำเนินงาน
อ่านเพิ่มเติม
กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน
อ่านเพิ่มเติม
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
อ่านเพิ่มเติม
จุดเด่นด้านความยั่งยืน
อ่านเพิ่มเติม