วิสัยทัศน์

เป็นร้านอาหารไทย เค้กและเบเกอรี่แบรนด์ที่ลูกค้าเลือกใช้บริการมากที่สุดในประเทศไทย

พันธกิจ

มอบประสบการณ์ประทับใจ
ให้ลูกค้าอยู่เสมอ
สร้างเสริมความแข็งแกร่ง
ของธุรกิจหลัก
สร้างสรรค์ธุรกิจใหม่
ให้เติบโตอย่างยั่งยืน
ให้โอกาสบุคลากรที่มีความสามารถ
มีแผนพัฒนาพนักงาน และผู้นำ
อย่างเป็นรูปธรรม
กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน
ให้สะดวกคล่องตัว
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
แบ่งปันสิ่งดีๆ
สู่สังคม