เอส แอนด์ พีกำหนดกลยุทธ์สู่ความยั่งยืน ภายใต้ 3 เสาหลัก ได้แก่ People Planet และ Profit บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้คำมั่นสัญญา "Healthier Family, Happier World" โดยมีจุดมุ่งหมายสูงสุดคือการรักษาสมดุลของผลกระทบในมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่เหมาะสมทั้งต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้บริโภค คู่ค้าธุรกิจ และชุมชน ตลอดจนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการขับเคลื่อนการทำงานอย่างสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก Sustainable Development Goals (SDGs) ภายใต้กรอบการรายงานของ Global Reporting Initiative (GRI) ซึ่งนับเป็นเครื่องมือในการกำหนดประเด็นความยั่งยืน ขอบเขตและแนวทางการจัดการธุรกิจที่ยั่งยืนได้อย่างครอบคลุมสำหรับบริษัท อันได้แก่

ยุทธศาสตร์ความยั่งยืนของ S&P

มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม
Sustainable Development Goals (SDGs)
GLOBAL BRAND FROM THAILAND PROUD TO SUSTAIN OUR LEGACY PROUD TO SERVE THE WORLD SUSTAINABLY
คลิ๊กเพื่อขยายภาพใหญ่
ขอบเขตความยั่งยืน Global Reporting Initiative (GRI)
 • คุณภาพอาหาร ความปลอดภัย สุขภาพและโภชนาการ
 • การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
 • การจัดหาอย่างรับผิดชอบ
 • การทำการตลาดอย่างมีความรับผิดชอบ และฉลากผลิตภัณฑ์
 • การบริหารจัดการนวัตกรรม
 • การพัฒนาบุคลากร
 • สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน
 • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ผลกระทบทางสังคมและการพัฒนาชุมชน
 • บรรจุภัณฑ์
 • การจัดการของเสียและเศษอาหาร
 • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 • การบริหารจัดการพลังงาน
 • การบริหารจัดการน้ำ
ยุทธศาสตร์หลัก
 1. สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรด้านสุขภาพ และสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลด้านโภชนาการ ข้อเท็จจริงที่มีประโยชน์เชื่อถือได้ ให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภค
 2. ดำเนินงานแบบบูรณาการ ระหว่างหน่วยงานวิจัยและพัฒนาโภชนาการ กระบวนการผลิต จัดซื้อจัดหา และการทำการตลาด เพื่อการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ
 3. พัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ในด้านต่างๆ ได้แก่
  • คุณภาพของผลิตภัณฑ์ (Product innovation)
  • ขอบเขตทางธุรกิจ (Business innovation)
  • คุณภาพการผลิต (Process innovation)
 1. "Strengthen the Core" การสร้างเสริมความแข็งแกร่งในมาตรฐานความรู้ ความสามารถหลักของบุคลากร
 2. "Create the Next" การสร้างความสามารถขององค์กรในมิติใหม่เพื่อสร้างความสำเร็จในอนาคต
 3. จัดเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวและการเจริญเติบโตของธุรกิจในอนาคต (Future Workforce)
 1. สนับสนุนการใช้ และออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 2. บริหารจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการเกิดของเสียในองค์กร และสร้างมูลค่าให้แก่ของเสีย โดยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้
 3. มุ่งมั่นผลักดันความเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ ผ่านโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 1. ร้าน S&P ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานคุณภาพและบริการ QSC (Quality Service and Cleanliness) 100% ภายในปี 2568
 2. ยกระดับมาตรฐานสายการผลิตสำหรับโรงงานผลิตอาหารและเบเกอรี่ S&P โดยมีเป้าหมายการรับรอง ISO 22000: 2018 ภายในปี 2568
 3. มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เมนู S&P เพื่อสุขภาพสำหรับเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคจำนวน 100 รายการ ภายในปี 2568
 4. ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการของ S&P อยู่ในระดับ 85% ภายในปี 2568
 1. ลดอัตราการลาออกของพนักงานระดับบริหาร ให้ไม่เกิน 5% ภายในปี 2568 (เทียบจากปี 2561)
 2. มีเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรโดยมีค่า HCROI เพิ่มขึ้น 20% ภายในปี 2568
 1. บรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าหน้าร้าน S&P ต้องสามารถรีไซเคิลหรือย่อยสลายได้ 100% ภายในปี 2565
 2. มีการวางแผนเพื่อควบคุมจำนวนเบเกอรี่ของเสียให้ลดลง 30% ภายในปี 2573
 3. ลดการเกิดของเสียต่อหน่วยการผลิตของโรงงานอาหารลง 10%
 4. มีการคัดแยกขยะที่ร้าน S&P ทุกสาขา
แนวทางการดำเนินงาน
 1. บริหารการดำเนินงานหน้าร้าน ด้วยคู่มือที่มีมาตรฐาน และตรวจประเมินการดำเนินงานรายเดือนด้านคุณภาพ การบริการ และความสะอาด (QSC) อยู่ในเกณฑ์ระดับไม่ต่ำกว่า 85%
 2. ติดตามมาตรฐาน ข้อกำหนดกฎหมายภายในประเทศ และแนวโน้มของโลก เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพของหน่วยงานผลิต ทั้งหน้าร้าน และโรงงาน
 3. พัฒนาและสร้างสรรค์เมนูอาหาร เบเกอรี่ และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ที่มีรสชาติอร่อย (Healthier Menus/ Wellness Menu) เพื่อสนับสนุนการมีสุขภาพที่ดีให้แก่สังคม โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ตลอดจนตอบสนองการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
 4. พัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging) เพื่อช่วยยืดอายุผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าทางด้านการตลาด และช่วยให้การกระจายสินค้ามีประสิทธิภาพสูงสุด
 5. ติดตาม และประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้าด้านรสชาติ การบริการ และความสะอาดอย่างต่อเนื่อง ผ่าน E-Satisfaction Survey เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันท่วงที
 6. ตรวจประเมินคู่ค้า (Site Audit) อย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมทั้งด้านคุณภาพของวัตถุดิบ ตลอดจนด้านสิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ตามวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนคู่ค้าที่มีการจัดการอย่างยั่งยืนของบริษัท
 1. มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ และส่งเสริมศักยภาพของพนักงาน โดยการจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการทำงาน และการจัดการด้านต่างๆ เพื่อสร้างประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทำงานอย่างยั่งยืน
 2. เสริมสร้างศักยภาพในการเรียนรู้ของเยาวชน ด้วยการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดย "ศูนย์การเรียน เอส แอนด์ พี" เพื่อสร้างอาชีพและโอกาสทางสังคมให้แก่ชุมชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย
 3. นำทักษะความรู้ขององค์กรส่งต่อชุมชน เพื่อให้คนในสังคมมีโภชนาการและสุขอนามัยที่ดีแบบองค์รวม ผ่านโครงการส่งต่อความเชี่ยวชาญของบริษัทสู่สังคม เช่น โครงการฝึกอบรมวิชาชีพให้ผู้ต้องขัง โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในภูมิภาค โครงการ S&P Kitchen for kids เป็นต้น
 4. มุ่งเน้นการสร้างรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น ผ่านการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดี ปลอดสารพิษ จากเกษตรกรโดยตรง และการจ้างงานแรงงานในท้องถิ่น ตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อพัฒนาสินค้าร่วมกัน เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนในระยะยาว
 1. ปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามร่าง Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561-2573 ว่าด้วย แผนการจัดการขยะพลาสติก โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางการดำเนินงานโดยสรุป 5 ข้อ ดังนี้
  1. เลือกใช้ Plastic Recycle พลาสติกหมุนเวียนเพื่อลดการสร้างพลาสติกใหม่
  2. เลือกใช้ Mono-Material บรรจุภัณฑ์จากวัสดุชนิดเดียวเพื่อให้เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้
  3. เลือกใช้ Bio-Plastic พลาสติกชีวภาพ เนื่องจากสามารถย่อยสลายได้ ในสภาวะที่เหมาะสม
  4. ลดความหนาของบรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติก เพื่อลดการสร้างพลาสติกจากแหล่งกำเนิด
  5. เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ทดแทนพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ อาทิ บรรจุภัณฑ์ใส่อาหารจากเยื่อกระดาษขึ้นรูป (Pulp Mold) กล่องไฮบริด กระดาษคราฟท์รักษ์โลก
 2. บริหารอุปสงค์และอุปทานให้มีความสอดคล้องกัน โดยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการดำเนินงานเพื่อวางแผน การผลิต และการขาย อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น น้ำ ไฟฟ้า ก๊าซหุงต้ม และพลังงานสิ้นเปลืองต่างๆ ตลอดจนพัฒนากระบวนการผลิตให้เกิดของเสียน้อยลง รวมทั้ง ดำเนินโครงการใช้ประโยชน์จากเศษของเสีย เช่น
  - โครงการแยกขยะ
  - โครงการขวดนี้ไม่ใช้ เราขอนะ เพื่อนำขวดพลาสติกมาผลิตเสื้อยูนิฟอร์มให้แก่พนักงาน (Upcycling)
 4. สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรด้านความยั่งยืนเพื่อบรรลุเป้าหมายความยั่งยืนร่วมกัน เช่น
  - โครงการ S&P Paper X (plus SCG) เพื่อนำกระดาษที่ใช้แล้วกลับไปรีไซเคิล
  - โครงการ S&P Food Rescue ร่วมกับ มูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ (SOS) เพื่อนำอาหารส่วนเกินจากการผลิตในแต่ละวันไปบริจาคแก่ชุมชนที่ขาดแคลน
 5. ใช้พลังงานทางเลือกในกระบวนการผลิต โดยการติดตั้ง Solar Roof ผลิตเบเกอรี่จากแสงอาทิตย์
 6. พัฒนาระบบขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Transport Management System) โดยรวมศูนย์กระจายสินค้า และบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
 7. จัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์และองค์กร เพื่อประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และหาแนวทางลดการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ต่อไป
 8. ปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร

ยุทธศาสตร์เชิงนโยบายของ S&P

บรรษัทภิบาล

เอส แอนด์ พี มีความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีมาตรการดำเนินงานภายใต้ "ระเบียบเกี่ยวกับการทำงานและจรรยาบรรณ S&P" รวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบทั่วทั้งองค์กร ตั้งแต่คณะกรรมการบริษัทจนถึงพนักงานในทุกระดับ ตลอดจนคู่ค้าโดยคู่ค้าทุกรายจะต้องยอมรับระเบียบปฏิบัติสำหรับคู่ค้า (S&P Code of Conduct for Suppliers) เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดสำหรับผู้บริโภค และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันร่วมกัน

บริษัทยังเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กับแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทเอกชนไทย (IOD) และได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Award 2012) ตั้งแต่ปี 2555 อีกทั้งยังได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Action Coalition: CAC) ตั้งแต่ปี 2556 ต่อเนื่องมาตลอดจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้คู่ค้าเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อต่อต้านการทุจริต การติดสินบน และคอร์รัปชั่น เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นปัจจัยสำคัญในการบรรลุเป้าหมายการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

ด้วยบริษัทตระหนักในการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ และเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของบริษัท เราจึงมีกลไกการติดตามและกระบวนการจัดการกรณีฝ่าฝืนจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถรายงานกรณีถูกละเมิดสิทธิมายังบริษัท ผ่านช่องทาง

โทรศัพท์
089-204-5542
หรือ 0-2785-4000 ต่อ 386
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
whistleline@snpfood.com
ตู้รับเรื่องร้องเรียน
สำนักงานใหญ่ โรงงานผลิตอาหาร เบเกอรี่ และสำนักงานต่างๆ ของบริษัท
จดหมายปิดผนึก
สำนักงานตรวจสอบ
บมจ. เอส แอนด์ พี ชินดิเคท
เป้าหมายด้านบรรษัทภิบาล
 • ผู้บริหารและพนักงานเอส แอนด์ พี มีการรับทราบและปฏิบัติตาม "ระเบียบเกี่ยวกับการทำงานและจรรยาบรรณ S&P" 100%
 • คู่ค้าของเอส แอนด์ พี ยอมรับในระเบียบปฏิบัติสำหรับคู่ค้า (S&P Code of Conduct for Suppliers) 100%
แนวทางการดำเนินงาน
 • กำหนดโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแต่โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย จนถึงระดับปฏิบัติการ เพื่อให้มีความเป็นอิสระจากกัน
 • จัดอบรมจรรยาบรรณ / การต่อต้านการทุจริต / การรับเรื่องร้องเรียนให้กับพนักงานใหม่เป็นประจำทุกเดือน และเพิ่มช่องทางสื่อสารทางดิจิตอล เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่างต่อเนื่อง
 • มีคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะทำงาน ติดตามกระบวนการทำงาน การปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท ระเบียบปฏิบัติสำหรับคู่ค้า และประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างชัดเจน รวมถึงการดำเนินคดีทางแพ่งและทางอาญากับผู้บริหารและพนักงานที่กระทำความผิดตามกฎหมาย
การบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันต้องเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและปัจจัยความเสี่ยงใหม่ๆ (Emerging Risk) โดยเฉพาะวิกฤตจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้บริษัทต้องมีการวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายของประเทศอย่างต่อเนื่อง และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การทำงานให้ทันท่วงที บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร และแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) เพื่อรับมือความเสี่ยงที่สำคัญต่างๆ รวมถึงความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่มีความท้าทายและสามารถส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจได้

ทั้งนี้ เราจึงมีความมุ่งมั่นในการยกระดับการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์กร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ทั้งพนักงาน คู่ค้า พันธมิตร และผู้ถือหุ้น ซึ่งสะท้อนสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและจัดการประเด็นความเสี่ยงในทุกด้านอย่างรอบคอบ ครอบคลุม และรวดเร็วยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถดำเนินธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

จำนวนพนักงาน ปี 2564