สารจากประธานเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร

แม้ว่าประเทศไทยจะเผชิญทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสภาวการณ์แข่งขันที่สูงขึ้นของธุรกิจอาหารในปี 2565 เอส แอนด์ พี ยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจบนแนวทางของการพัฒนาสู่ความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยตระหนักถึงการป้องกัน รักษา ตลอดจนให้ความสำคัญสูงสุดในเรื่องความปลอดภัยของอาหารและการให้บริการลูกค้า ยึดมั่นในหลักการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด 'คุณภาพ คุณค่า และคุณธรรม' ให้ธุรกิจเติบโตไปพร้อมกับการดูแลสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ส่งผลให้เอส แอนด์ พีได้รับการยอมรับและความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้น ลูกค้า และคู่ค้าเสมอมาตลอดระยะเวลากว่า 49 ปี

จากความท้าทายที่เกิดขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา เอส แอนด์ พี จึงมีการวางแผนบริหารและปรับมุมมองให้รอบด้านมากขึ้น โดยมีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ครอบคลุม 5 ด้าน ได้แก่

การสนับสนุนนโยบายลดและเลิกใช้ Single-use Plastic ตามนโยบายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงานเพื่อลดและเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (single-use plastic)ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงประกาศงดให้บริการถุงพลาสติกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นมา และเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคด้วยการสนับสนุนถุงผ้าขาวม้าที่ผลิตจากงานฝีมือของวิสาหกิจชุมชน จ.อำนาจเจริญ ส่งเสริมผู้บริโภคในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าด้วยการนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse)

การปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ด้วยตระหนักถึงปัญหาขยะพลาสติกที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เอส แอนด์ พีจึงดำเนินมาตรการลดการใช้พลาสติกในบรรจุภัณฑ์มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 นี้เราสามารถลดการใช้พลาสติกได้ถึง 117 ตัน

การมุ่งมั่นพัฒนาเมนูสุขภาพ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างทางเลือกด้านอาหารที่มีคุณค่าและโภชนาการสูงให้แก่ผู้บริโภค โดยในปีนี้เราได้พัฒนาเมนูเบเกอรี่เพื่อสุขภาพ 2 รายการ คือ มัลติเกรนเบรด และ คุกกี้ธัญพืช ภายใต้แบรนด์ Delio ซึ่งได้รับกระแสตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี สามารถสร้างยอดขายกว่า 3.49 ล้านบาท

การจัดการเบเกอรี่เหลือทิ้ง ด้วยการวางแผนการผลิตสินค้าอย่างแม่นยำตั้งแต่ต้นทาง ผ่านระบบ E-Ordering ส่งผลให้ยอดเบเกอรี่เหลือทิ้งลดลงถึง 14.96% คิดเป็นมูลค่ากว่า 20 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังได้เริ่มโครงการ S&P Food Rescue เพื่อนำเบเกอรี่ส่วนเกินจากการผลิตในแต่ละวันไปบริจาคให้แก่ชุมชนที่ขาดแคลน ถือเป็นการบริหารจัดการเบเกอรี่ส่วนที่เกินจากการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดการสูญเสียอาหารและลดการสร้างผลกระทบต่อโลกจากภาวะก๊าซเรือนกระจก ได้ถึง 6,544 คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือเทียบเท่าการลดการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนได้ถึง 584.49 วัน

การมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ผ่านช่องทางการประเมินผลของบริษัทฯ ทั้งในด้านรสชาติ การให้บริการ และความสะอาด ซึ่งเราได้รับผลการประเมินความพึงพอใจในระดับ 81% ซึ่งแม้ว่าปีนี้จะมีปัจจัยที่ส่งผลให้การประเมินความพึงพอใจของลูกค้าลดลงจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่เรายังตั้งใจพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าคนสำคัญของเราต่อไป

การให้คู่ค้าธุรกิจยอมรับในจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรทางธุรกิจ (S&P Code of Conduct) ครบ 100% ตามหลักปฏิบัติของ เอส แอนด์ พี เพื่อสร้างความมั่นใจว่า คู่ค้าธุรกิจของเราจะดำเนินงานอย่างรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันตลอดห่วงโซ่คุณค่า

ด้วยความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจสู่ความเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืนนี้ ส่งผลให้ เอส แอนด์ พี ได้รับประกาศนียบัตรด้านสิ่งแวดล้อมจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร(Carbon Footprint of Organization: CFO) สำหรับ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) สายการผลิตเบเกอรี่ โรงงานบางนา กม.23.5 และ (2) โรงงานสุขุมวิท 62 สำหรับ โครงการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Product: CFP) จำนวน 5 รายการ ได้แก่ 1. แยมโรล 2.ใบเตยโรล 3. กาแฟโรล 4. เค้กโรลรวมรส และ 5. อัลมอนด์บราวนี่ นอกจากนี้ เอส แอนด์ พี ยังร่วมพิธีลงนามและรับโล่ประกาศเกียรติคุณในพิธีประกาศเจตนารมณ์การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ เพื่อตระหนักและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศ ตลอดจนเป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย

เอส แอนด์ พี ยังคงมุ่งมั่นดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องตามแผนระยะสั้นและระยะยาวครอบคลุม 5 เป้าหมาย ได้แก่ เป้าหมายด้านคุณภาพอาหาร ความปลอดภัย และโภชนาการ เป้าหมายด้านความพึงพอใจของลูกค้า เป้าหมายการจัดการของเสียและเศษอาหาร เป้าหมายลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก และเป้าหมายการพัฒนาบุคลากร เป็นไปตามคำมั่นสัญญา "Healthier Family, Happier World" เพื่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตรจะมีสุขภาพดีและมีความสุขไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนธุรกิจเอส แอนด์ พี ด้วยดีเสมอมา เราจะยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของอาหารและบริการอย่างสูงสุด ควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม ให้เอส แอนด์ พี เติบโตคู่กับสังคมไทยอย่างยั่งยืนตลอดไป

มณีสุดา ศิลาอ่อน
ประธานเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร