S&P มีบริการรับจ้างผลิตตามความต้องการของลูกค้า (OEM) โดยผลิตสินค้าให้กับ Chain Restaurant และบริษัทชั้นนำของประเทศ อาทิ ผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียว ไส้กรอก คุกกี้ ขนมไหว้พระจันทร์ ตลอดจนอาหารและขนมต่าง ๆ ตามความต้องการของพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Partner)

ธุรกิจรับจ้างผลิต