นายวิทูร ศิลาอ่อน

กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย นอร์ทแคโรไลนา แชปเปิลฮิลล์ สหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี ด้านการบริหารการโรงแรมและอาหาร มหาวิทยาลัย บอสตัน สหรัฐอเมริกา
  • ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)
  • ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 23 (วตท. 23) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  • หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน ยุคใหม่ (วทจ.) รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
อายุ

53 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

บุตรชายคนที่ 1 ของ นางภัทรา ศิลาอ่อน

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2562 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
2555 - 2562 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
2560 - 31 ธันวาคม 2561 กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการและบุคคล บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร, กรรมการ บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
2551 - 2559 รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสธุรกิจอาหารในประเทศ บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ฟู้ดเฮ้าส์ เคเทอร์ริ่ง เซอร์วิสเซส / ธุรกิจให้บริการด้านโภชนาการ
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอส แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ดส์ / ธุรกิจร้านอาหาร
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด์ พี / ธุรกิจร้านอาหาร
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไตรภราดา / ธุรกิจให้บริการเป็นที่ปรึกษา
พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอส แอนด์ พี ดิลิเวอรี่ / ธุรกิจขนส่งสินค้าทางบก
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอส แอนด์ พี เทรนนิ่ง / ธุรกิจฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับพนักงานบมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท และบริษัทในเครือ