นางเกษสุดา ไรวา

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ธอิสเทิร์น บอสตัน,สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร วิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ
 • ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) 45/2005
 • ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) 251/2018
 • ประกาศนียบัตร Role of The Chairman Program รุ่น 36 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 10/2553 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงของประเทศ "ภูมิพลังแผ่นดิน" รุ่น 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่น 6 (TEPCoT) สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน(วพน.) รุ่น 6 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่น 1 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
 • หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม (BRAIN) รุ่น 2 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรสื่อสุขภาพ (Health Ambassador) รุ่นที่ 1 ราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์
อายุ

67 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ภริยา ของ นายประเวศวุฒิ ไรวา

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
2560 - 31 ธันวาคม 2561 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
2559 - 2560 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
2556 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
2551 - 2558 กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
2537 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร, กรรมการ บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
2533 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่, กรรมการ บจ. เอส แอนด์ พี โกลเบิล / ธุรกิจร้านอาหารในต่างประเทศ
2530 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจ. เอส. อาร์. เอสเตท / ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
2549 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจ. เอส แอนด์ พี ดิลิเวอรี่ / ธุรกิจขนส่งสินค้าทางบก
2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจ. เอส แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ดส์ / ธุรกิจร้านอาหาร
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด์ พี / ธุรกิจร้านอาหาร
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอ็มเอสซี ไทย คูซีน / ธุรกิจโรงเรียนสอนทำอาหาร "The Thai Cuisine"
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอส แอนด์ พี ดีเวลลอปเมนท์ โฮลดิ้ง / ธุรกิจให้บริการสนับสนุนวิสาหกิจในเครือ และธุรกิจร้านอาหาร
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอส แอนด์ พี เทรนนิ่ง / ธุรกิจฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับพนักงานบมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท และบริษัทในเครือ