นายประเวศวุฒิ ไรวา

รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
  • ปริญญาตรี Political Science มหาวิทยาลัยอินเดียน่า สหรัฐอเมริกา
  • Modern Managers Program (MMP)
  • Modern Marketing Management (MMM) โครงการอบรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตร Director Certification Program ( DCP) รุ่น 135
  • ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP)
  • ประกาศนียบัตร Role of The Chairman Program รุ่น 42 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่น 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่น 8 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อายุ

70 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

น้องชายคนที่ 3

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2559 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
2558 - 31 ธันวาคม 2561 ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
2558 - 2559 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
2537 - 2558 กรรมการผู้จัดการใหญ่, กรรมการ บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ / ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
2536 - 2556 กรรมการ บมจ. ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ / ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
2533 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจ. เอส แอนด์ พี โกลเบิล / ธุรกิจร้านอาหารในต่างประเทศ
2530 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจ. เอส. อาร์. เอสเตท / ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
2549 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจ. เอส แอนด์ พี ดิลิเวอรี่ / ธุรกิจขนส่งสินค้าทางบก
2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจ. เอส แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ดส์ / ธุรกิจร้านอาหาร
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอ็มเอสซี ไทย คูซีน / ธุรกิจโรงเรียนสอนทำอาหาร "The Thai Cuisine"
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอส แอนด์ พี ดีเวลลอปเมนท์ โฮลดิ้ง / ธุรกิจให้บริการสนับสนุนวิสาหกิจในเครือ และธุรกิจร้านอาหาร
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอส แอนด์ พี เทรนนิ่ง / ธุรกิจฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับพนักงานบมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท และบริษัทในเครือ