เอส แอนด์ พี จัดตั้งสำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กรขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2561 เพื่อติดตามและรับผิดชอบงานด้านบรรษัทภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม และความยั่งยืน ให้ตอบสนองต่อประเด็นสำคัญของบริษัท โดยกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ และทิศทางการพัฒนาความยั่งยืนของโลก ได้แก่ Sustainable Development Goals (SDGs) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมาย 5 ข้อ ได้แก่

 • 2
  การขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน (Zero Hunger)
 • 3
  การรับรองการมีสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนทุกช่วงอายุ (Good Health and well-being)
 • 8
  ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานที่มีคุณค่า (Decent Work and Economic Growth)
 • 12
  การรับรองแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน (Responsible Consumption and Production)
 • 17
  สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Partnerships for the Goals)

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและผลการดำเนินงาน

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
คุณภาพอาหาร ความปลอดภัย สุขภาพ และโภชนาการ

1. ร้าน S&P ทุกสาขา ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานคุณภาพและบริการ QSC (Quality Service and Cleanliness) ภายในปี 2568

S&Pตั้งเป้าหมายร้านที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ QSC (Quality Service and Cleanliness) ในมาตรฐานระดับสูงที่ 85% ขึ้นไป

สำหรับปี 2563 มีการตรวจประเมินคุณภาพ QSC (Quality Service and Cleanliness) ที่ร้าน S&P ทุกสาขา โดยมีผลการตรวจประมาณดังนี้

85% ขึ้นไป จำนวน 142 จุดขาย
75-84% จำนวน 149 จุดขาย
65-74% จำนวน 112 จุดขาย
55-64% จำนวน 49 จุดขาย
น้อยกว่า 54% จำนวน 26 จุดขาย

2. ยกระดับมาตรฐานสายการผลิตสำหรับโรงงานผลิตอาหารและเบเกอรี่ S&P โดยมีเป้าหมายการรับรอง ISO 22000: 2018 ภายในปี 2568

โรงงานผลิตอาหารและเบเกอรี่ S&P ได้ดำเนินการยื่นขอยกระดับมาตรฐานการรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารสู่มาตรฐาน ISO 22000: 2018 ฉบับใหม่ ภายในปี 2564 ปัจจุบัน S&P ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงาน ดังนี้

- GMP
- HACCP
- ISO 9001:2015
- ISO/IEC 17025:2017

3. มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ / เมนู S&P เพื่อสุขภาพสำหรับเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคจำนวน 100 รายการภายในปี 2568

ปี 2563 มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เพื่อสุขภาพ จำนวน 2รายการ ได้แก่ขนมปังมัลติเกรนเบรด และ คุกกี้ธัญพืช

ส่งผลให้ S&P มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ / เมนูเพื่อสุขภาพรวม 37 รายการ นับจากปี 2562 ซึ่งเป็นปีที่กำหนดเป้าหมาย


เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
ลูกค้าสัมพันธ์

ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการของ S&P อยู่ในระดับ 85% ภายในปี 2568

ในปี 2563 ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการของ S&P โดยเฉลี่ย 81% จากการสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า 3 ด้าน ด้วยระดับผลการประเมินแต่ละด้าน ดังนี้

- ด้านรสชาติอาหาร 83%
- ด้านบริการ 74%
- ด้านความสะอาด 86%

ทั้งนี้ เป็นการสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าผ่านช่องทาง E-Survey โดยลูกค้าสแกนรหัสคิวอาร์เพื่อประเมินความพึงพอใจในท้ายใบสร็จจากลูกค้าจำนวน 6,591 คน ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2563


เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
บรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าหน้าร้าน S&P ต้องสามารถรีไซเคิลหรือย่อยสลายได้ 100% ภายใน ปี 2565

มีการปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 36 รายการ ส่งผลให้สามารถลดการใช้พลาสติกลงได้มากกว่า 111 ตันในปี 2563


เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
การจัดการของเสียและเศษอาหาร

1. มีการวางแผนเพื่อควบคุมจำนวนเบเกอรี่ของเสียให้ลดลง 30% ภายในปี 2573

ในปี 2563 มีมูลค่าของเสียเบเกอรี่จำนวน 199 ล้านบาท ลดลง 15 % (เทียบจากปี 2561 ซึ่งมีมูลค่าของเสียเบเกอรี่จำนวน 234 ล้านบาท)

2. มีการคัดแยกขยะที่ร้าน S&P ทุกสาขา

ในปี 2563 เอส แอนด์ พี เริ่มมีการเก็บบันทึกข้อมูลการแยกประเภทของขยะ ณ สำนักงานใหญ่ และร้าน S&P สาขาโรงพยาบาล จำนวน 65 สาขา โดยเป็นการนำร่องเพื่อออกแบบและวางแผนการดำเนินงานคัดแยกขยะที่ร้าน S&P ทุกสาขาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
การพัฒนาบุคลากร

1. ลดอัตราการลาออกของพนักงานระดับบริหาร ให้ไม่เกิน 5% ภายในปี 2568

ปี 2563 มีอัตราการลาออกของพนักงานระดับบริหาร 8%

2. มีเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรโดยมีค่า HCROI เพิ่มขึ้น 20% ภายในปี 2568จาก 3.08 ในปี 2561

ในปี 2563 มีระดับการพัฒนาบุคลากร โดยวัดเป็นค่าHuman Capital Return on Investment (HCROI) เท่ากับ 3.02