มีแนวคิดหลักเรื่องการพัฒนาบุคลากรในการประกอบอาหารหรือเชฟอาหารไทยให้มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับระดับสากล โดยตั้งเป้าหมายผลิตเชฟอาหารไทย เพื่อรองรับธุรกิจบริการอาหาร ทั้งร้านอาหาร ภัตตาคาร รวมถึงโรงแรมในประเทศและต่างประเทศ โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี ได้รับการรับรองหลักสูตรที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการเชิญเชฟอาหารไทยมืออาชีพด้านอาหารมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนด้วย

โรงเรียนสอนทำอาหาร
เอ็ม เอส ซี