ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านอาหารและโภชนาการในลักษณะแคนทีน หรือรับจ้างเหมาทำอาหารและบริการให้กับกลุ่มสถาบันต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม และสถานศึกษา โดยเป็นการร่วมทุนกับบริษัทพรอพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือบริษัทโอซีเอส ประเทศอังกฤษ ภายใต้แบรนด์ "ฟู้ดเฮ้าส์ (Foodhouse)"

ธุรกิจบริการอาหาร
ในโรงพยาบาลและ
สถานศึกษา (Foodhouse)