นายสมจิตร กิติธีระกุล
รองผู้จัดการใหญ่ สายการผลิตเบเกอรี่
นายจงชนะ จันทมาศ
รองผู้จัดการใหญ่ สายการผลิตอาหาร
นางมณีสุดา ศิลาอ่อน
ประธานเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร
นางสุภาวดี หุตะสิงห
ผู้อำนวยการสายบริหารทรัพยากรบุคคล / ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนS&Pและสำนักกรรมการ
นายพิพิธ เลาหวิโรจน์
ผู้อำนวยการ Real Estate & Asset Management
นางสาธิมน ตะวันเที่ยง
ผู้อำนวยการสายการกระจายสินค้า
นายธีรกรณ์ ไรวา
ผู้อำนวยการ สายธุรกิจ Specialty & Asian Business
นางสาวอรรถยา เภตรากาศ
ผู้อำนวยการปฏิบัติการต่างประเทศ
นายปราโมทย์ พัฒนาประทีป
ผู้อำนวยการสายการขาย
นายอภิชาต หล่ออภิบาลกุล
รองประธานเจ้าหน้าที่สายเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวไพรัลยา สุพิทักษ์
รองประธาน สายบัญชี และการเงิน