นายอรรถ ประคุณหังสิต

กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการธุรกิจ S&P
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาสัยธรรมศาสตร์
อายุ

56 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
16 สิงหาคม 2562 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการธุรกิจ S&P บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
2546 - 2562 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม