นางปัทมาวลัย รัตนพล

กรรมการบริหาร
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
  • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Emporia State University รัฐแคนซัส สหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • หลักสูตร Leading in a Disruptive World, Stanford-SEAsia Center สหรัฐอเมริกา
  • หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัย คอร์แนลล์ สหรัฐอเมริกา
  • หลักสูตรการบริหารกลยุทธ์ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัย นิวเซ้าธ์เวลส์ ออสเตรเลีย
  • หลักสูตรการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาในระดับบริหาร สถาบันเคพเนอร์ ทรีโก มหาวิทยาลัย อินเตอร์เนชั่นแนล พรินส์ตัน รัฐนิวเจอร์ซี่ สหรัฐอเมริกา
  • หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 28/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
อายุ

66 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2562 - ปัจจุบัน หัวหน้าคณะที่ปรึกษาบริหาร บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท / อาหารและเครื่องดื่ม
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และประธานคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านความร่วมมือและการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2540 - 2562 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัท เดอะไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)