นายกำธร ศิลาอ่อน

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิตและการเงิน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมการเงิน MIT Sloan School of Management Massachusetts, USA
  • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี Imperial College of Science Technology and Medicine, London, England
  • ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP)
  • ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 2 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและพาณิชย์ TEPCOT สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อายุ

51 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

บุตรชายคนที่ 2 ของ นางภัทรา ศิลาอ่อน

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2560 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการ ผลิตและการเงิน บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
2558 - 2559 รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายการ ผลิตและซัพพลายเชน บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
2557 - 2558 รองผู้จัดการใหญ่ สายการผลิตและ ซัพพลายเชน บมจ. พรีเชียส ชิฟปปิ้ง / ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์
2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการตรวจสอบและ ดูแลกำกับกิจการ / กรรมการสรรหา / กรรมการอิสระ
2554 - 2557 รองกรรมการผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มจัดการการลงทุนลูกค้าส่วนบุคคล บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง / ธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไตรภราดา / ธุรกิจให้บริการเป็นที่ปรึกษา
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอส แอนด์ พี ดีเวลลอปเมนท์ โฮลดิ้ง / ธุรกิจให้บริการสนับสนุนวิสาหกิจในเครือ และธุรกิจร้านอาหาร
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เรือด่วนเจ้าพระยา / ธุรกิจบริการขนส่งทางน้ำ
พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอส แอนด์ พี ดิลิเวอรี่ / ธุรกิจขนส่งสินค้าทางบก
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอส แอนด์ พี เทรนนิ่ง / ธุรกิจฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับพนักงานบมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท และบริษัทในเครือ