นายขจรเดช ไรวา

กรรมการบริหาร
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
  • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ณ.)
  • ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
อายุ

71 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

น้องชายคนที่ 2

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ทั้ง 5 ปี กรรมการบริหาร, กรรมการ บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
2533 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจ. เอส แอนด์ พี โกลเบิล / ธุรกิจร้านอาหารในต่างประเทศ
2530 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจ. เอส. อาร์. เอสเตท / ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์