นางภัทรา ศิลาอ่อน
ประธานกรรมการ
ดูรายละเอียด
นายประเวศวุฒิ ไรวา
รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร
ดูรายละเอียด
นางเกษสุดา ไรวา
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ดูรายละเอียด
นายวิทูร ศิลาอ่อน
กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
ดูรายละเอียด
นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
ดูรายละเอียด
นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ดูรายละเอียด
นายปิยะ ซอโสตถิกุล
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ดูรายละเอียด
นายธีรนันท์ ศรีหงส์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ดูรายละเอียด
นายขจรเดช ไรวา
กรรมการบริหาร
ดูรายละเอียด
นายกำธร ศิลาอ่อน
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิตและการเงิน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
ดูรายละเอียด
นายกรีฑากร ศิริอัฐ
กรรมการ
ดูรายละเอียด
นายโกศิน ฉันธิกุล
กรรมการ
ดูรายละเอียด