S&P
 • ไทย
 • Call Center 1344

ระเบียบเงื่อนไขของการเติมเงินและใช้เงินในบัตรสมาชิก (ระบบ S&P e-Wallet)

 • เติมเงินขั้นต่ำ 100 บาท ยอดเงินคงเหลือในบัตรไม่เกิน 50,000 บาท เงินที่เติมเข้าบัตรแล้วไม่สามารถแลกรับเงินคืนได้ ยกเว้นกรณียกเลิกบัตร
 • สามารถเติมเงิน และใช้เงินในบัตรสมาชิกได้ที่ร้านค้า S&P, จุดขาย BlueCup และร้าน Grand Seaside ศรีราชา ในประเทศไทย
  ยกเว้น ร้านค้า S&P สาขาสนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ทั้งนี้บริษัทฯ สงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงร้านค้าที่สามารถเติมเงิน
  และใช้เงินในบัตรสมาชิกได้ ผู้ถือบัตรโปรดตรวจสอบ ณ จุดขายก่อนทำ รายการ
 • กรณีบัตรสมาชิกสูญหาย หรือถูกขโมย หรือใช้บัตรสมาชิกสลับกัน เนื่องจากบัตรสมาชิกเปรียบเสมือนเงินสด
  บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบจำนวนเงินคงเหลือและสิทธิประโยชน์ใด ๆ ในบัตรสมาชิก ผู้ถือบัตรสามารถดำเนินการได้ตามตารางด้านล่างนี้
 • กรณียกเลิกบัตร และประสงค์จะขอรับเงินคงเหลือในบัตรสมาชิกคืน ผู้ถือบัตรสามารถดำเนินการได้ตามตารางด้านล่างนี้
 • กรณีบัตรสมาชิกหมดอายุ และมีเงินคงเหลืออยู่ในบัตรสมาชิก ผู้ถือบัตรสามารถดำเนินการได้ตามตารางด้านล่าง
 • ขณะระบบออฟไลน์ หรือระบบขัดข้อง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเติมเงิน และไม่รับชำระค่าสินค้า/บริการ ด้วยการตัดเงินในบัตร
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า