ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 11/03/2564
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
1,585
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
20.80
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 11/03/2565 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
1,888
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
63.24

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565

ลำดับ กลุ่มผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 185,030,705 36.17
2.  นางภัทรา ศิลาอ่อน 44,444,027 8.69
3.  นางเกษสุดา ไรวา 39,872,227 7.79
4.  นายประเวศวุฒิ ไรวา 32,050,525 6.27
5.  นางสุภาพรรณ พิชัยรณรงค์สงคราม 17,345,000 3.39
6.  นางพรพิไล ไรวา 15,866,240 3.10
7.  นางพันทิพา ไรวา 14,544,778 2.84
8.  ร้อยโท วรากร ไรวา 11,875,000 2.32
9.  นายขจรเดช ไรวา 10,789,490 2.11
10.  นายอยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล 10,550,000 2.06