บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทุกปีในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินรวม แต่การจ่าย เงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ และในกรณีที่งบการเงินเฉพาะกิจการมีผล ขาดทุนสะสมอยู่จะไม่พิจารณาจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัดที่กำหนดไว้และคำนึงถึงสภาพคล่องของบริษัทที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้โดยไม่มีผลกระทบต่อกิจการอย่างมี นัยสำคัญส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานเช่นกัน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.63 บาท โดยจะคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มในอัตราหุ้นละ 0.58 บาท

ซึ่งเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่เสนอแล้ว จะคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลร้อยละ 94.46 ของกำไรสุทธิ

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2564 เทียบกับปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 2564
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท) 340.02
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)
2.1 ก่อนเพิ่มทุน 490,408,365
2.2 หลังเพิ่มทุน (เพื่อออก warrant) 511,512,758
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น 0.63
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) 0.05
3.2 เงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่ม (บาท/หุ้น) 0.58
4. เงินปันผลจ่ายรวมเป็นจำนวนเงิน 321.20
4.1 เงินปันผลระหว่างกาล (ล้านบาท) 24.52
4.2 เงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่ม (ล้านบาท) 296.68
5. อัตราการจ่ายปันผลร้อยละ (ร้อยละ) 94.46
จะเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 ในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565