บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจหลักประเภท เครือร้านอาหารและเบเกอรี่ ผู้ผลิตเค้ก ขนมปัง ขนมอบ ขนมไทย ผลิตภัณฑ์อาหารและเบเกอรี่สำเร็จรูป แช่แข็ง บริการส่งอาหารถึงบ้าน บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ บริหารและลงทุนเปิดร้านอาหารไทยในต่างประเทศ
ทุนจดทะเบียน 514,928,784 บาท
(ห้าร้อยสิบสี่ล้านเก้าแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน)
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 511,512,758 บาท
(ห้าร้อยสิบเอ็ดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน)
ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 511,512,758 หุ้น
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 2034/100-103,106-107 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 23-24 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เลขทะเบียนบริษัท 0107537001170 (เดิมเลขที่ บมจ. 364)
โทรศัพท์ (02) 785-4000
โทรสาร (02) 785-4040
อีเมล์ presidentoffice@snpfood.com
โฮมเพจบริษัท www.snpfood.com
นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: (02) 844-1000
โทรสาร: (02) 286-8200
ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
179/74-80 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 15 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: (02) 034-0000
โทรสาร: (02) 034-0100