รายได้รวม
หน่วย: ล้านบาท
7,385
2562
5,286
2563
4,913
2564
กำไรสุทธิ
หน่วย: ล้านบาท
314
2562
183
2563
340
2564
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท)
2562 2563 2564
รายได้รวม 7,385 5,286 4,913
รายได้จากการขายและให้บริการ 7,312 5,199 4,817
กำไรขั้นต้น 3,092 2,740 2,521
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (EBIT) 349 291 467
กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 314 183 340
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 3,891 5,119 5,066
หนี้สินรวม 1,355 2,723 2,450
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 2,536 2,395 2,578
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 490 490 511
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 42.28 % 52.71 % 52.33 %
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 4.25 % 3.46 % 6.92 %
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (%) 12.55 % 7.55 % 13.57 %
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)-ROA 8.79 % 6.46 % 9.17 %
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.75 1.20 1.40
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.54 1.14 0.94
ข้อมูลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
ราคาปิด ณ 31 ธันวาคม 15.70 12.80 16.00
ราคาพาร์ 1.00 1.00 1.00
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 5.08 4.81 5.11
กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.64 0.37 0.69
เงินปันผลสุทธิต่อหุ้น 0.56 0.30 0.63
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 87.35 % 80.38 % 94.46 %
หมายเหตุ:
1. การคำนวณอัตราส่วนหนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่รวมหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าตามเงื่อนไขใหม่ของพันธสัญญาหนี้
2. อัตราการจ่ายเงินปันผลคำนวณจากเงินปันผลต่อหุ้นหารด้วยกำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
3. คณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้เห็นชอบการยกเว้นเงินปันผลต่อหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563
4. และให้นำเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 22 เมษายน 2564