หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม
ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565
เอกสารแนบ 1 : สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564
เอกสารแนบ 2 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจําปี 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
เอกสารแนบ 2.1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
เอกสารแนบ 2.2 : รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจําปี 2564
เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่เสนอแต่งตั้งแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ และคํานิยามกรรมการอิสระ
เอกสารแนบ 4 : แบบหนังสือมอบฉันทะ รวม 2 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมข้อมูลกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 4.1 : หนังสือมอบฉันทะ ก.
เอกสารแนบ 4.2 : หนังสือมอบฉันทะ ข.
เอกสารแนบ 4.3 : หนังสือมอบฉันทะ ค.
เอกสารแนบ 4.4 : ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 5 : ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 6 : เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 7 : ข้อกําหนดการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Inventech Connect วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
เอกสารแนบ 8 : การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สําหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจําปี 2564
เอกสารแนบ 9 : แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และ/หรือ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจําปี 2564 ในแบบรูปเล่ม
เอกสารแนบ 10 : แผนที่ถ่ายทอดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เอกสารแนบ 11 : ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 ของบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565