คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2565
ไฟล์ PDF : 1.11 MB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2564
ไฟล์ PDF : 1.15 MB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2564
ไฟล์ PDF : 1.11 MB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2/2564
ไฟล์ PDF : 895.05 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2564
ไฟล์ PDF : 415.39 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2563
ไฟล์ PDF : 537.21 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2563
ไฟล์ PDF : 382.43 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2/2563
ไฟล์ PDF : 373.93 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2563
ไฟล์ PDF : 345.16 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2562
ไฟล์ PDF : 491.3 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2562
ไฟล์ PDF : 294.75 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2/2562
ไฟล์ PDF : 135.35 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2562
ไฟล์ PDF : 170.25 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2561
ไฟล์ PDF : 167.36 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2561
ไฟล์ PDF : 182.2 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2/2561
ไฟล์ PDF : 178.61 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2561
ไฟล์ PDF : 162.78 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2560
ไฟล์ PDF : 160.85 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2560
ไฟล์ PDF : 143.69 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2/2560
ไฟล์ PDF : 169.46 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2560
ไฟล์ PDF : 107.79 KB