วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
23 พ.ค. 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2565 เวลา 09.15 - 10.00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ
29 เม.ย. 2565 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
03 มี.ค. 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2564 เวลา 09.15 - 10.00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ