บริษัทฯ คำนึงถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายจึงได้กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย กฏระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ และจรรยาบรรณ ซึ่งบริษัทฯ เชื่อมั่นว่านโยบายดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ท่านสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน การกระทำที่การทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย กฏระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ และจรรยาบรรณ ได้ที่เว็บไซต์หน้านี้

การเปิดเผยข้อมูล การแจ้งการกระทำที่ผิดปกติอันเกิดขึ้นในองค์กร เพื่อเป็นสัญญาณในการเตือนให้บริษัทได้รับทราบ

ช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อํานาจอย่างไม่ถูกต้อง และ ป้องกันการกระทํา ที่ผิดกฎหมาย กฏระเบียบและจรรยาบรรณบริษัท

 1. พนักงานที่พบเห็นการกระทําที่ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัทฯ หรือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
 2. พนักงานที่ถูกกลั่นแกล้ง ข่มขู่ ถูกลงโทษทางวินัย เช่น ลดขั้นเงินเดือน ถูกพักงาน ให้ออกจากงาน หรือถูกเลือกปฏิบัติด้วยวิธีการอันไม่ชอบที่เกี่ยวเนื่องกับสภาพการจ้างงาน อันเนื่องมาจากการที่ตนได้ร้องเรียน ให้ข้อมูล หรือจะให้ข้อมูล ช่วยเหลือในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวน หรือรวบรวมข้อเท็จจริงให้แก่ผู้รับข้อร้องเรียน รวมไปถึงการฟ้องร้องดําเนินคดี การเป็นพยาน การให้ถ้อยคํา หรือการให้ความร่วมมือใดๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานของรัฐ

บริษัทฯ มีนโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัทฯ และจรรยาบรรณ โดยจะเก็บข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับไม่แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ

ร้องเรียนได้โดยตรงด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร ผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล์ หรือส่งจดหมายถึงผู้รับข้อร้องเรียน

ผู้รับข้อร้องเรียนต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณานั้น และให้ส่งเรื่องให้ผู้รับข้อร้องเรียนผู้อื่นที่เห็นว่าเหมาะสมและสามารถให้ความเป็นธรรมกับผู้ร้องเรียนได้แทน

ครอบคลุมในเรื่องการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตาม กฏหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัทฯ และจรรยาบรรณเท่านั้น อย่างไรก็ตามท่านสามารถให้ความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายต่าง ๆ ได้ โดยข้อเสนอแนะของท่านจะถูกส่งต่อให้กับสํานักงานตรวจสอบเพื่อรวบรวมและนําไปพิจารณาเพื่อใช้ในการบริหารงานของบริษัทฯ ต่อไป ซึ่งในกรณีนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดําเนินการหรือจัดการใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ อย่างไรก็ตามผู้ร้องเรียนยังคงได้รับความคุ้มครองจากการกระทําอันไม่เป็นธรรมที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากได้ให้ข้อเสนอแนะดังกล่าว

ผู้รับข้อร้องเรียนอาจไม่จําเป็นต้องเปิดเผยชื่อ แต่ต้องแสดงหลักฐานให้เพียงพอกับการตรวจสอบได้ อย่างไรก็ตามหากมีการเปิดเผยชื่อของตนเองจะทําให้ผู้รับข้อร้องเรียนสามารถดําเนินการได้รวดเร็วขึ้นในการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและง่ายต่อการกําหนดมาตรการในการคุ้มครองเพื่อไม่ให้ผู้ร้องเรียนได้รับความเสียหายหรือผลกระทบในหน้าที่การงาน

ช่องทางการแจ้งเบาะแส

 • Whistleline@snpfood.com
 • สายด่วน :
  สำนักงาน : 02-785-4000
  นอกเวลาทำการ : 089-204-5542
 • บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
  เลขที่ 2034/100-103, 106-107 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 23 - 24 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
 • ตู้ร้องเรียน :
  สำนักงานอิตัลไทย / โรงงานลาดกระบัง / โรงงานสุขุมวิท 62 / บริการจัดเลี้ยง
 • แบบฟอร์ม
โปรดให้ข้อมูลดังต่อไปนี้ เพื่อประโยชน์ในการแจ้งผลการดำเนินการ ทั้งนี้ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ

หากมีข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริการหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท สามารถแจ้งได้ที่ feedback channel

คุณสามารถแนบไฟล์ข้อมูลของคุณได้ที่นี่

เลือกไฟล์

สามารถแนบไฟล์ขนาดสูงสุด : 5MB เป็นไฟล์ .DOC, .DOCX และ .PDF