คณะกรรมการบริษัท ได้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนโดยนำหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี และระเบียบปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนำมาใช้เป็นแนวทางกำหนดนโยบายของบริษัท

บริษัทยังพิจารณาถึงผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2563 โดยพิจารณาผลการประเมินเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี รวมทั้งคำแนะนำการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนไทย จากฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ซึ่งได้นำส่งให้คณะกรรมการบริษัททุกท่านรับทราบแล้ว เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการของบริษัทต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสาร
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
 • 1
  สิทธิของผู้ถือหุ้น
 • 2
  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 • 3
  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
 • 4
  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 • 5
  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 • 6
  นโยบายด้านการพัฒนาบุคคล
 • 7
  ระบบการควบคุมภายใน

เพิ่มเติมในการกำกับดูแลกิจการ