ศูนย์การเรียน เอส แอนด์ พี

จากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารระดับสูงที่ตระหนักดีว่า "คน" ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม ถือเป็นสมบัติ (Asset) ที่สำคัญของบริษัทที่ต้องได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด นำมาสู่นโยบายและแนวคิดในการสนับสนุนและผลักดันให้จัดตั้งเป็นสถานศึกษาในสถานประกอบการ ในรูปแบบของ "ศูนย์การเรียน" ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) เป็น 1 ใน 7 สถานประกอบการที่มีความพร้อมและเหมาะสมสำหรับเป็นต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์การเรียน ซึ่งผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากสำนักเลขาธิการสภาการศึกษา โดยศูนย์การเรียน เอส แอนด์ พี เริ่มเปิดดำเนินการปีแรก ในปีการศึกษา 2550 ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 2 ประเภทวิชาคือ

 1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานธุรกิจค้าปลีก
 2. ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานอาหารและโภชนาการ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการศึกษาให้กับยุวแรงงานและพนักงานในบริษัทฯ เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น ตลอดจนผลิตบุคลากรในสายวิชาชีพเฉพาะให้มีสมรรถนะ ความสามารถและความเชี่ยวชาญ ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมธุรกิจอาหารและการบริการ อีกทั้งเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา บริษัทฯ ได้เปิดรับนักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษา ที่มีความสนใจเข้าศึกษาต่อสายวิชาชีพด้านอาหารและการบริการ ให้มีโอกาสเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากการฝึกอาชีพตามระบบทวิภาคี โดยนักเรียนจะได้รับรายได้จากการฝึกงานกับบริษัทฯ ตลอดหลักสูตรการเรียน 3 ปี และพร้อมรับเข้าเป็นพนักงานของบริษัทฯ เมื่อจบการศึกษา

นับเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความสามารถตรงสายอาชีพ ลดภาวะการตกงาน ส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน สนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจ อีกทั้งยังเป็นการให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนอีกด้วย

ศูนย์การเรียน เอส แอนด์ พี ได้ดำเนินโครงการความร่วมมือทางการศึกษากับสถาบันการศึกษาระดับต่างๆ ทั่วประเทศ ได้แก่

1. การให้ทุนการศึกษาเรียนฟรีแก่นักเรียนด้อยโอกาสที่มาจากกลุ่มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ทั่วประเทศ รวมทั้งนักเรียนจากโรงเรียนอื่นๆ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยบริษัทให้เรียนฟรีในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของศูนย์การเรียน เอส แอนด์ พี และให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยนักเรียน/นักศึกษาจะฝึกอาชีพควบคู่กับการเรียน และหลังจบการศึกษาจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำของบริษัท

2. การลงนามความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยการรับนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาในกรุงเทพและต่างจังหวัดเข้ามาฝึกงาน ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

3. ความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา ในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหารและการบริการ เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านธุรกิจอาหารและการบริการที่ตรงกับความต้องการของบริษัทฯ ซึ่งสามารถประกอบอาชีพและพัฒนาศักยภาพให้เป็นผู้บริหารร้านอาหาร เบเกอรี่ชอพ หรือเชฟ ได้ทันทีหลังจบการศึกษา

4. ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เพื่อพัฒนากำลังคนสู่มาตรฐานสากลตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยมีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในกลุ่มอาชีพภาคธุรกิจและบริการอาหารกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศ และนำหลักสูตรการประกอบอาชีพซึ่งเป็นมาตรฐานงานของร้านเข้าไปฝึกเตรียมความพร้อมและความมั่นใจการปฏิบัติงานให้แก่ครูและนักเรียน ในสังกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่ลงนามความร่วมมือกับบริษัทฯ ก่อนลงฝึกงานจริงในร้านต่อไป

สิทธิประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียน ศูนย์การเรียนฯ จะได้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้

 • ฟรี ค่าธรรมเนียมการเรียนตลอด 3 ปีการศึกษา
 • ฟรี อาหารกลางวัน ในวันฝึกงาน (วิชาภาคปฏิบัติ)
 • ฟรี เครื่องแบบนักเรียนและชุดฝึกงาน
 • ฟรี หอพักนักเรียน 1 ภาคเรียน (เฉพาะภาคเรียนที่ 1)
 • ฟรี ค่ารักษาพยาบาลและประกันชีวิต ตรวจสุขภาพประจำปี ตามระเบียบบริษัท
 • มีเบี้ยเลี้ยงให้ในวันเรียนภาคปฏิบัติตลอด 3 ปีการศึกษา
 • ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
 • มีงานทําทันทีที่จบการศึกษาและสอบปรับเป็นพนักงานประจําตามระดับความสามารถ
หลักฐานการสมัคร
 • รูปถ่าย
 • วุฒิการศึกษา ระดับมัธยมต้น
 • สําเนาทะเบียนบ้าน
 • สําเนาบัตรประชาชน
การจัดการศึกษาและการเรียนการสอน

การเรียน แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 18 สัปดาห์ เปิดภาคเรียนที่ 1 ในเดือนมิถุนายนจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีใช้สถานที่ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม การเรียนภาคปฏิบัติ ฝึกทักษะประสบการณ์วิชาชีพ หน่วยฝึกงาน ร้านอาหารของ เอส แอนด์ พี และบริษัทในเครือสัปดาห์ละ 6 วัน หยุดเรียนสัปดาห์ละ 1 วัน

ติดตามข่าวสารและสมัครเรียน ได้ที่ : https://www.facebook.com/sp.learningcenter