สารจากประธานกรรมการ

เรียน ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ในปี 2565 บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ก้าวเข้าสู่ปีที่ 49 อย่างมั่นคงและยั่งยืน แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 ทำให้หลายธุรกิจได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารที่ต้องปิดตัวเป็นระยะเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของเอส แอนด์ พี เป็นอย่างมาก จนเกิดเป็นชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

จากผลกระทบดังกล่าว บริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อาทิ ขยายจุดขายร้าน เอส แอนด์ พี รูปแบบใหม่ "Delta" (Delivery & Take Away) ที่มุ่งเน้นการขายผ่านช่องทางดิลิเวอรี่ การออกแคมเปญ เอส แอนด์ พี มาร์เก็ตเพลส หรือ ตลาดนัด เอส แอนด์ พี เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ลูกค้าได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพ ราคาพิเศษ ในรูปแบบซื้อกลับบ้าน ส่งผลให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมทั้งแพลตฟอร์มออนไลน์ให้ใช้งานได้สะดวกมากขึ้น สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ายุคปัจจุบัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการดำเนินงานเพื่อความอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ โดยได้รังสรรค์อาหารสุขภาพ การคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดีจากเกษตรกรไทยเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน รวมถึงการยกระดับศักยภาพของบุคลากร และโครงการเพื่อสังคมในด้านต่างๆ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยังมีการผลิตเบเกอรี่จากพลังงานสะอาด และมุ่งดำเนินธุรกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการบริหารจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ ขอให้คำมั่นสัญญาว่า เราจะมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล เพื่อให้เราเติบโตควบคู่กับสังคมไทยอย่างยั่งยืน

ในนามของคณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า ที่ให้การสนับสนุนและมอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา ขอขอบคุณพนักงาน เอส แอนด์ พี ที่ร่วมแรงร่วมใจทุ่มเททำงานจนผ่านวิกฤติในครั้งนี้ สำหรับปีที่ 49 นี้ เรายังคงให้ความสำคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ความสะอาด และความปลอดภัย มาเป็นอันดับหนึ่ง ตลอดจนมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง พร้อมส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าของเรา เพื่อยกระดับการดำเนินธุรกิจร้านอาหารและเบเกอรี่ให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในอุตสาหกรรมอาหารให้เติบโตต่อไปได้

ภัทรา ศิลาอ่อน
ประธานกรรมการ