S&P สานต่อโครงการ S&P Kitchen for Kids ต่อเนื่อง ปีที่ 13

คุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) นำทีมพนักงานไปช่วยกันปรับปรุงโรงครัว ภายใต้โครงการ S&P Kitchen for Kids ปีที่ 13 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-being) และยังเป็นการตอบแทนสังคม ซึ่งเป็นพันธกิจการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลา 48 ปี

นอกจากนี้ได้นำผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการไปอบรมให้ความรู้แก่แม่ครัวและนักเรียน เพื่อให้สามารถประกอบอาหารได้ถูกสุขอนามัย และยังส่งเสริมด้านเกษตรกรรมโดยมอบพันธุ์ปลาดุก จำนวน 1,000 ตัว เพื่อเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร พร้อมกันนี้ได้ทำพิธีส่งมอบโรงครัว โดยผู้บริหารและพนักงานลงมือปรุงอาหารเลี้ยงน้องๆ นักเรียน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565