S&P
  • ไทย
  • Call Center 1344

คุกกี้คิดส์ สตาร์วอร์ส

คุกกี้คิดส์ Yoda

รสมิกซ์สปริงเคิล

 

คุกกี้คิดส์ R2D2

รสนม

 

คุกกี้คิดส์ Luke Skywalker

รสรสโกโก้

 

คุกกี้คิดส์ Princess Leia

รสมิกซ์สปริงเคิล

 

คุกกี้คิดส์ C3PO

รสเนย

 

คุกกี้คิดส์ Chewbacca

รสโกโก้

 

ขนาด 72 กรัม

ราคากล่องละ 98 บาท