ศูนย์การเรียน บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) มอบหนังสือรับรองการฝึกอาชีพแก่นักเรียนโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) รุ่นที่ 3


โครงการศูนย์การเรียนบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์

 

เพื่อยกระดับการศึกษาให้กับแรงงานไทยในบริษัท เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพในการทำงานเพิ่มมากขึ้น ผลิตบุคลากรได้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมสายอาหาร การบริการ การค้าปลีก และสนับสนุนให้บุคคลที่มีความสนใจในการอาหารได้มีโอกาสเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และสามารถทำงานในองค์กรได้ต่อไป