โครงการ S&P Kitchen for kids ปี 7


โครงการ “เอส แอนด์ พี คิทเช่น ฟอร์ คิดส์”(S&P Kitchen for kids)เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโรงครัวและโรงอาหารให้ถูกสุขอนามัยแก่โรงเรียนในชุมชนห่างไกลตามถิ่นทุรกันดาร เพื่อให้เด็กนักเรียนในชุมชนห่างไกลความเจริญ มีสุขอนามัยที่ดี โดยโครงการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี