S&P Kitchen for kids ปี 6


คุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นตอบแทนสังคมอันเป็นพันธกิจหลักของบริษัทฯ กับโครงการ S&P Kitchen for kids ปี6 เพื่อพัฒนาโรงครัวและโรงอาหารของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพเข้าอบรมแม่ครัวและนักเรียนเรื่องความปลอดภัยในหลักโภชนาการให้ถูกสุขลักษณะ 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จ.ภูเก็ต และโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นโรงเรียนในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมทั้งสนับสนุนการทำเกษตรยั่งยืนโดยมอบโรงเพาะเห็ดให้กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จ.ภูเก็ต และมอบเงินสนับสนุนการจัดทำ “ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง” ให้กับโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ชาวบ้านและนักเรียนได้เข้ามาศึกษาและยังสามารถยืมอุปกรณ์การเกษตรของโรงเรียนไปใช้ได้ โดยทางโรงเรียนจะเริ่มจากการทำสวนมะละกอและไร่ข่าเป็นอันดับแรก และมีการมอบโรงครัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม และ 13มิถุนายน 2557 ตามลำดับ