กิจกรรมหลักสูตรพัฒนาจิต สำหรับครอบครัว


ชวนสมาชิก S&P JOY CARD ร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาจิต กายสมบูรณ์ จิตพิสุทธิ์ สำหรับครอบครัว ณ บ้านไรวา ศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี คุณวรากร ไรวา ให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายธรรมเรื่อง “ ภพภูมิ ” และ คุณแบงกอก เชาวน์ขวัญยืน พร้อมทีมวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ บรรยายและฝึกปฏิบัติธรรมเจริญสติ ให้กับสมาชิกได้เกิดความเข้าใจหลักการและวิธีฝึกฝนทักษะการเจริญสติกับอิริยาบถย่อยในชีวิตประจำวัน