S&P Joy Card Top Spender


S&P Joy Card จัดโครงการ "S&P Joy Card Top Spender" เพื่อเป็นการขอบคุณสมาชิกที่มียอดซื้อสูงสุด ในระหว่าง วันที่ 1ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2556 รับ Package Club Med Phuket 3 วัน 2 คืน เดินทางโดยสายการบิน Bangkok Airways โดยมี คุณภัทรา ศิลาอ่อน ประธานกรรมการ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลในครั้งนี้