คุณภัทรา ศิลาอ่อน ประธานกรรมการ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)


คุณภัทรา ศิลาอ่อน ประธานกรรมการ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลทำเนียบเกียรติคุณนักการตลาดไทย” (Marketing Hall of Fame) ในงานประกาศเกียรติคุณนักการตลาดไทย ประจำปี 2559 จากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย โดยท่านประธานในพิธี ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี หลังจากไม่มีการมอบรางวัลมานานถึง 10 ปีด้วยคุณสมบัติผู้ที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง และเป็นแบบอย่างที่ดีของนักการตลาดรุ่นใหม่ เมื่อวันอังคารที่  6 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา